فشار جامعه

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

من خودم را دیدم 3


الان که فهمیده بودم ساختار ذهنی و روانی مرا القائات و داده های بیرونی ساخته است باید زود دست به کار می شدم تا هر چه زودتر…

خودشناسی

فشار و حکومت مرجعیتها بر ذهن انسان


ذهن انسان تحت تاثیر مرجعیت های مختلفی قرار دارد. مرجعیت ها نیروها و فشارهایی بر ذهن وارد می کند که موجب بروز هیجانات و رفتارهای خاصی در…