فراموشی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

فراموشی


مراقبه یعنی اینکه خودت رو فراموش نکن . انسان = نسی = فراموشکار