فخر فروشی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

من خودم را دیدم 10


آن مستی، درد خماری را در پی داشت. اگر کسی حوصله گوش دادن به حرفهای مرا نداشت یا توجه نمی‌کرد، بهم می‌ریختم. عصبانی و ناراحت می‌شدم ….