عواطف

2مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

فطرت اولیه انسان


خودشناسی

خودخواهی


چه خوبه که انسان خودخواهی های خودش رو ببینه ! در افکارش ! هیجاناتش ! عواطفش ! رفتارش ! روابطش ! واکنشهاش! فعالیتهایش! چقدر این دیدن طاهر…