عمر در مثنوی

2مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

تفسیر داستان در خواب گفتن هاتف مر عمر را


دفتر اول بخش ۱۰۴ در خواب گفتن هاتف مر عمر را رضی الله کی چندین زر از بیت المال بن مرد ده کی در این گورستان خفته…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر بیت حکم رضی الله


دفتر اول بخش ۱۰۰ تفسیر بیت حکم رضی الله ( آسمانهاست در ولایت جان کان فرمای جهان) در ره روح پست و بالاهاست کوهای بلند و دریاهاست…