عقل کلی

5مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

عقل کلی و جزیی


کلیپ ها

عقل کلی چیست؟


عقل کلی چیست ؟ عقل جزوی عشق را منکر بود گرچه بنماید که صاحب‌سِر بود زیرک و داناست اما نیست نیست تا فرشته لا نشد اهرمنیست فکر…

خودشناسی

زمان( در جستجوی هدف زندگی)


مقصود از آفرینش انسان از نظر مولانا ببین خود را درین دنیا ، معطل چه کرده ای؟!

خودشناسی

نیستی


پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست مصطفی فرمود : دنیا ساعتیست !

خودشناسی

کوته اندیشی


انسان اسیر جزئی نگریها و افکار فرومایه ی خویش است . یک نگاه کل نگر میتواند ذهن انسان را باز کند و او را از کوته اندیشی…