عقل کلی نگ

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

نیستی


پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست مصطفی فرمود : دنیا ساعتیست !