عقل جزیی

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

دفتر اول بخش ۹۶ تفسیر ماشاءالله کان


]••این همه گفتیم لیک اندر بسیچ بی‌عنایات خدا هیچیم هیچ این همه از آمادگی و بسیج گفتیم برای پیمون راه خدا اما بدون عنایتش هیچ هستی تکیه…

کلیپ ها

عقل کلی و جزیی