عقل جزوی

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

دفتر اول بخش ۹۶ تفسیر ماشاءالله کان


]••این همه گفتیم لیک اندر بسیچ بی‌عنایات خدا هیچیم هیچ این همه از آمادگی و بسیج گفتیم برای پیمون راه خدا اما بدون عنایتش هیچ هستی تکیه…

خودشناسی

کوته اندیشی


انسان اسیر جزئی نگریها و افکار فرومایه ی خویش است . یک نگاه کل نگر میتواند ذهن انسان را باز کند و او را از کوته اندیشی…