عطار

4مطلب موجود می باشد.
تذکره الاولیا

بی ادب محروم ماند از لطف رب


ادب در خدمت عزیزتر است از خدمت ». و گفت: «ما به ادب محتاج تریم از آن که به بسیاری علم ».

پادکست ها

شرح و تفسیر قسسمت ششم منطق الطیر عطار


••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• طوطی ای را طوقی از زر ساخته (گردنبندی از زر به دور گردن…

پادکست ها

شرح و تفسیر سیمرغ قسمت پنجم


••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• او که از خاک آدمی را آفرید آدمی شد راز گیتی را کلید…

پادکست ها

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار قسمت چهارم.بخش دوم


••• گر تو میداری جمال یار دوست دل بدان آئینه ی دیدار دوست پس دوست داشته باش که دلت را هم صیقل بزنی، آیینه کنی. دلت را…