عالم همچو آیینه است

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

عالم همچو آیینه است


اگر در برادر خود عیب می بینی، آن عیب در توست که در او می بینی. عالَم همچون آیینه است؛ نقش خود را در او می بینی؛…