عاقل

1مطلب موجود می باشد.
دسته‌بندی نشده

علم


علم عاقل از سگ وفا آموزد ! نادان را هزار کتاب ، جز بر غرورش نیافزاید !