عارف

3مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

عرفانکاری 4


عرفانکاری ۴ بدون هیچ قضاوتی و جبهه گیری نظر می اندازیم در تاریخ اسلام به عرفایی که شربت وصال ( را در جام لیس للانسان الا ما…

خودشناسی

عرفانکاری 3


چنین عارفی یک شهر یا یه منطقه بزرگ را می‌تواند ساپورت معنوی کند و قبله و اتوریته مردمان گردد. در این صورت عارف شدن یک شغل می‌گردد…

خودشناسی

عرفانکاری 2


وقتی کلمه عرفان و عارف به میان می آید زود در ذهنمان یک آدم ریش و پشم دار خرقه به تن(صوفی) تجسم می شود که در گوشه…