صداقت

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

قانون انسانیت یا مدنیت؟!!!


  قانون مدنی شاید خیلی اجازه ها را بدهد که قانون انسانیت از آن نهی کند و بر عکس ! پس قانون رو درون خودت پیدا کن…

خودشناسی

دروغ


دروغ انسان اگر به خودش مدام دروغ بگوید ! دروغهای خودش را باور خواهد کرد . عین دروغهایش خواهد شد! و دیگر … بیاد نخواهد آورد چه…