شیطنت ذهن

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

شیطنت ذهن 1


ذهن همیشه بدترین حالت رو پیش بینی میکنه و اضطراب و ترس ایجاد میکنه ! شاید خود اون اتفاق ناگوار که ذهن پیش بینی میکنه اتفاق بیافته…