شیطنت ذهن

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

شیطنت ذهن 1


پیش بینی ذهن ذهن همیشه بدترین حالت رو پیش بینی میکنه و اضطراب و ترس ایجاد میکنه ! شاید خود اون اتفاق ناگوار که ذهن پیش بینی…