شمس تبریزی

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

آنکه سوخت…


آتشی انداختم و رفت آنکه سوخت، سوخت آنکه ماند، ماند

متن ها

جهان تن


این جهان تن غلط انداز شد جز مر آن را که ز شهوت باز شد مولانا