شعر

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

نظر مولانا در مورد شعر گفتن خود


آخِر، من تا این حدّ دل‌دارم که این یاران که به نزد من می‌آیند، از بیمِ آن که مَلول نشوند شعری می‌گویم تا به آن مشغول شوند،…