شرطی شدگی

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی


خروج از شرطی شدگی ذهن انسان پر از باید ها و نباید هاییست که جامعه در آن فرو کرده است. باید ها و نباید هایی بسیار پنهان…

خودشناسی

شیطنت جامعه


◇این ویدیو را نگاه کنید 👆 ◇شیطنت جامعه ◇ شیطان ◇ جامعه با انسان چه میکند ؟!!!!! ♡حاکی از سلامتی نیست منطبق شدن با جامعه ای بیمار…