شرح و تفسیر پادشاه و کنیزک

2مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک


•• گفت ای شه خلوتی کن خانه را دور کن هم خویش و هم بیگانه را ••کس ندارد گوش در دهلیزها تا بپرسم زین کنیزک چیزها طبیب…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح متنی داستان پادشاه و کنیزک مثنوی معنوی


بشنوید ای دوستان این داستان                      خود حقیقت نقد حال ماست آن همه داستانهای مثنوی نقد حال انسانه…