شرح و تفسیر سیمرغ عطار

2مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی منطق الطیر عطار

شرح و تفسیر سیمرغ قسمت 4.بخش اول


🍃 قسمت چهارم 🍃 ••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• آنکه جانها را چو مرغان آفرید بعد از آن…

تفسیر صوتی منطق الطیر عطار

شرح و تفسیر منطق الطیر عطار


🍃قسمت سوم سیمرغ🍃 ••• آفرین جان آفرین پاک را آنکه جان بخشید و ایمان خاک را ••• کوه را هم تیغ داد و هم کمر تا به…