شخصیت

2مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

ترس انسان از انسان


ترس تاریخ بشریت ؛ ترس انسان از انسان ؛ خشم ؛جنگهای قومی ، قبیله ای، خانوادگی ؛ موفقیت ؛منابع ثروت ؛ استثمار ؛استبداد ؛ هستی خیالی ؛…

خودشناسی

شخصیت


انسان، میخواهد از همه چیز برای خود شخصیت بتراشد و هویت ذهنی درست کند برایش فرق نمیکند این کار را با تحصیل علم انجام دهد یا با…