سیستم اموزشی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

سیستم آموزشی ما


سیستم_آموزشی ما از اول به بچه ها رقابت و حسودی و چشم و هم چشمی را یاد میدهد. و با شلاق مقایسه و ملامت و سرزنش آنها…