سوال

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

سوال یا جواب؟


●تمام کانال‌ها و کتابها پر است از جواب به مساله و مشکل مشخص نشده ی انسان ! ●واقعا اگر صورت مساله بصورت کافی حلاجی و مشخص نشود…