سرگرمی

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

زمان


آیا زمان بر همه یکسان میگذرد؟ زمانیکه مریض میشدم یا بیکار و بدون سرگرمی بودم زمان به سختی میگذشت! لحظه به لحظه ی زمان را درک میکردم!…