سرمستی

1مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

درخت نفس


مقایسه، سرمستی ، غرور ، عقب ماندگی، ملامت ، سرزنش