زمان

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

زمان( در جستجوی هدف زندگی)


مقصود از آفرینش انسان از نظر مولانا ببین خود را درین دنیا ، معطل چه کرده ای؟!

خودشناسی

زمان


آیا زمان بر همه یکسان میگذرد؟ زمانیکه مریض میشدم یا بیکار و بدون سرگرمی بودم زمان به سختی میگذشت! لحظه به لحظه ی زمان را درک میکردم!…