ریا

4مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

دروغ


دروغ انسان اگر به خودش مدام دروغ بگوید ! دروغهای خودش را باور خواهد کرد . عین دروغهایش خواهد شد! و دیگر … بیاد نخواهد آورد چه…

خودشناسی

تظاهر


اگر قانونی نبود، و جایی بودین که کسی شما را نمی شناخت و قدرت کافی داشتید، شما چحگونه رفتار میکردید؟! رفتارتان چقدر با رفتار کنونی شما متفاوت…

خودشناسی

عرفان


مشکل عرفان همیشه حرفهای کلی و مبهم بوده. مفاهیمی چون دریای حقیقت، رهایی، نفس، جهاد اکبر، شهر عشق! هیچگاه مطالب عرفانی دقیق، همه فهم و ساده گفته…

خودشناسی

اخلاق وانمودی


شاید اون فرد پولداری که این کارو کرده ، فردا یه مدرسه بسازه و جزو خیرین محترم در جامعه محسوب بشه! جامعه با ظواهر رفتارها کار داره…