رهایی

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

چاه نفس


اگر خودتان را در چاله یافتید، اولین اقدام این است که از کندن دست بردارید! با توجه به مطلب فوق وقتی فهمیدیم که درون چاه نفس هستیم…

خودشناسی

خوشبختی یا رهایی


[/vide# خوشبختی یا مشکلات زندگی یک حسن و خوبی که دارد، انسان را از روزمرگی و روند ماشینی و اتوماتیک زندگی جدا میکند . تلنگری میشود که…