رقص سماع

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

رقص سماع


” عرفان ” از ریشه ” عَرَفَ” یعنی شناخت و درک و معرفت پیدا کردن است . آیا چرخیدن باعث فهم و شعور بیشتر میشود و معرفت…