رذایل

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

آتش


#آتش مگر نمیبینید دنیا در آتش خشم و حرص و دیگر رذایل شما میسوزد ؟! چرا عمق فاجعه را متوجه نمیشوید ؟! مگر نمیبینید رذایل و ناهنجاریهای…

خودشناسی

خودشناسی یا هیجان شناسی ؟


خودخواهی چه خوبه که انسان خودخواهی های خودش رو ببینه ! در افکارش ! هیجاناتش ! عواطفش ! رفتارش ! روابطش ! واکنشهاش! فعالیتهایش! چقدر این دیدن…