رذائل

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

عشق و نفرت


عاشقتم خره! وقتی عشق و نفرت در هم آمیخته میشود ! رذایل اخلاقی همچون، توقع و حسادت و غرور و رقابت و … نمیگذارند انسان، رابطه ای…