دیوان شمس

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

آنکه سوخت…


آتشی انداختم و رفت آنکه سوخت، سوخت آنکه ماند، ماند