دفاع

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

مراقبه


ببین چگونه هر لحظه در حال دفاع از خودت هستی! ۱_ با حرف زدن هات ۲_در افکارت ۴_با چشم و هم چشمی ها