درک

3مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

حیرت


 ادراک و دریافت و فهم واقعی زمانی اتفاق میافتد که مشاهده کننده نباشد! #بی_خویشتنی آن نفسی که با خودی بسته ی ابر غصه ای آن نفسی…

خودشناسی

من خودم را دیدم 21


انسانها برای یکدیگر هم دام بودند و هم دانه ،هم درد بودند و هم درمان! مردم توسط هم تشویق و تایید می شدند توسط هم ملامت و…

خودشناسی

سوال


علاقه ما به طرح سوال، بیشتر از گوش دادن و شنیدن و فهمیدن جواب آن است.