درخت نفس

2مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

گر چه خود را بس شکسته بیند او


گرچه خود را بس شکسته ( پاک) بیند او آب صافی دان و سرگین زیر جو چون بشوراند ترا در امتحان آب سرگین رنگ گردد در زمان…

خودشناسی

درخت نفس