خیال

2مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

مکانیسم ایجاد هیجان


خیلی وقتها تنهاییم اما خاطرات و دانستگیها و تجربیات در ذهن ما مرور میشود. انگار همان صحنه ها دوباره تکرار می شود. و باعث بوجود آمدن هیجانهای…

خودشناسی

نفس


🔘 نفس پندار و خیالی بیش نیست!! و ما با خود اشعاری، استمرارش میبخشیم