خوشبختی

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

من خودم را دیدم 27(خوشبختی ظاهری یا واقعی)


فکر می کردم دیگران خیلی خوشبختند، غبطه ی ظاهر زندگیشان را می خوردم. اما آیا واقعا خوشبخت بودند؟ انسان خوشبخت در بوق و کرنا نمی کند که…

خودشناسی

خوشبختی یا رهایی


[/vide# خوشبختی یا مشکلات زندگی یک حسن و خوبی که دارد، انسان را از روزمرگی و روند ماشینی و اتوماتیک زندگی جدا میکند . تلنگری میشود که…