خودشناسی چیست ؟

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

خودشناسی چیست؟


خودشناسی چیست ؟ آیا علم فیزیک بدن هست ؟ چه چیز را باید شناخت ؟ شناخت اعضا و جوارح است ؟ این که میشود علم کالبد شکافی…