خودخواهی

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

شباهت


برمیگشتم به پشت سرم نگاه میکردم. آبا و اجداد دور و نزدیک خود را میدیدم که اسیر همان کیفیات و حالاتی هستند که ما الان گرفتارش هستيم…

خودشناسی

خودشناسی یا هیجان شناسی ؟


خودخواهی چه خوبه که انسان خودخواهی های خودش رو ببینه ! در افکارش ! هیجاناتش ! عواطفش ! رفتارش ! روابطش ! واکنشهاش! فعالیتهایش! چقدر این دیدن…