خوداشعاری

4مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

زیرکی ز ابلیس و عشق از آدمیست


وقتی پیامبر به معراج رفتن در آنجا یک منبری را می بیندکه کاملا سوخته بود. از جبرئیل می پرسند: این چه منبری است؟ می گوید: منبر ابلیس…

خودشناسی

من خودم را دیدم 12


هر چقدر توجه دیگران به من بیشتر میشد، توجه خودم به خودم بیشتر میشد. هرکسی به من نگاه حیرت آوری میکرد یا با نگاهش تحسینم میکردم می…

خودشناسی

نفس


🔘 نفس پندار و خیالی بیش نیست!! و ما با خود اشعاری، استمرارش میبخشیم

خودشناسی

خوداشعاری


دست از سر خودت، بردار ! درین صورت دیگران هم از دستت آسوده اند! همچنین، خودت!