خوداشعاری

3مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

من خودم را دیدم 12


هر چقدر توجه دیگران به من بیشتر میشد، توجه خودم به خودم بیشتر میشد. هرکسی به من نگاه حیرت آوری میکرد یا با نگاهش تحسینم میکردم می…

خودشناسی

نفس


🔘 نفس پندار و خیالی بیش نیست!! و ما با خود اشعاری، استمرارش میبخشیم

خودشناسی

خوداشعاری


دست از سر خودت، بردار ! درین صورت دیگران هم از دستت آسوده اند! همچنین، خودت!