خشم حیوانات

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

خشم


حیوانات نه تحت تربیت غلط جامعه قرار گرفتند، نه اسیر پدیده ای بنام نفس هستند، با این همه خشم دارند! این یکی از توجیهات انسانهاست برای توجیه…