خر

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

کمثل الحمار


مَثَل آن عالمان، مَثَل خری است که کتاب حمل میکند. همانگونه که خر نمیداند چه حمل میکند آنها هم از محمول خود بیخبرند. چه فرق دارد،! من…