خر برفت و خر برفت

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

خلق را تقلیدشان بر باد داد


گفتند: ما از آیین پدرانمان پیروی خواهیم کرد ! گفت : هر چند در گمراهی بودند؟!