حیرت

3مطلب موجود می باشد.
کلیپ ها

حیرت


 ادراک و دریافت و فهم واقعی زمانی اتفاق میافتد که مشاهده کننده نباشد! #بی_خویشتنی آن نفسی که با خودی بسته ی ابر غصه ای آن نفسی…

خودشناسی

حیرت


آیا ممکن است چیزی را بشنوید یا ببینید ! بدون پیش داوری و بدون تعبیر و تفسیر ذهن !؟

خودشناسی

نیستی


پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست مصطفی فرمود : دنیا ساعتیست !