حکایات مثنوی

1مطلب موجود می باشد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن


دفتر اول بخش ۱۰۳ بقیه قصه پیر چنگی و بیان مخلص آن قسمت دوم ••خواب بردش مرغ جانش از حبس رست چنگ و چنگی را رها کرد…