حکایات مثنوی معنوی

2مطلب موجود می باشد.
شرح و تفسیر نادر افتد که مریدی در مدعی مزور اعتقاد به صدق بندد و در حق او نافع افتد.
تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تفسیر نادر افتد که مریدی در مدعی مزور اعتقاد به صدق بندد و در حق او نافع افتد.


دفتراول بخش ۱۱۳ شرح و تفسیر نادر افتد که مریدی در مدعی مزور اعتقاد به صدق بندد و در حق او نافع افتد. خیلی به ندرت پیدا…

تفسیر صوتی مثنوی معنوی مولانا

شرح و تقسیر پرسیدن صدیقه رضی الله عنها از مصطفی صلی علیه وسلم کی سر باران امروزینه چی بود


دفتر اول بخش ۱۰۲ پرسیدن صدیقه رضی الله عنها از مصطفی صلی علیه و سلم کی سر باران امروزینه چی بود     ••گفت صدیقه که ای…