حقانیت

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

عاشورا


چقدر سخت است ، حق باشی و نتوانی حقانیت خود را ثابت کنی!