حجاب عادت

2مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

تازه دیدن


بیزارم از آن کهنه خدایی که تو داری هر لحظه مرا تازه خدایی دگر است اگر انسان همه چیز و همه کس را نو به نو و…

خودشناسی

حجاب عادت


اگر تو کنار یک آبشار کلبه ای بسازی و آنجا زندگی کنی چند روز اول صدای آبشار اذیتت می کند اما بعد از گذشت مدتی گوشت به…