حافظ

1مطلب موجود می باشد.
خودشناسی

جماعتی که نظر را حرام میدانند


جماعتی که نظر را حرام می‌دانند… نظر حرام بکردند و خون خلق حلال … سعدی