جنگ

4مطلب موجود می باشد.
چشمه فطرت

جنگ از منظر حضرت علی علیه السلام


خودشناسی

کسب افتخار


# این همه احساس نیاز به کسب مقام و شهرت برای نوع انسان، تعجب آور است. انسان حاضر است به همه کاری دست بزند ، تا افتخار…

خودشناسی

جنگ جهانی اول دوم سوم…


چرا انسان نسبت به انسان اینهمه خشم دارد ؟! چرا انسان اینهمه جاه طلب است ؟!

خودشناسی

کاسه


کاسه میگن سربازی بود، رومی ! که در یکی از جنگها کشته شد . فرماندهی بوده و یا شاید یک سرباز عادی . روزگاری در کاسه سرش…